Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Jasmine Luycx

info@jasmineluycx.be
0477 24 10 38

  •  Ondernemingsnummer : 0747.421.622
  • Erkenningsnummer  / 742106125
  • Visum Klinisch Psycholoog : 358767


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Jasmine Luycx biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via deze webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jasmine Luycx niet. We zijn wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. We zijn in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Op onze shop pagina vind je een overzicht van onze producten terug. Tijdens de aankoop wordt er voor de Klant automatisch een account aangemaakt, waar die per email van op de hoogte zal worden gebracht. Na aankoop zullen de downloadbare producten direct in de account beschikbaar worden gesteld. Als er een downloadlimiet bestaat, zal die bij aankoop duidelijk worden vermeld.

De Klant kan betalen via Bancontact. We werken hiervoor samen met betaalprovider Mollie.

We zijn gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Onze producten zijn enkel digitaal, en zullen meteen bij de betaling ter beschikking worden gesteld. Leveringstermijn of -kosten zijn niet aan de orde. We verkopen deze digitale producten aan Klanten in België en Nederland.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Jasmine Luycx.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van e-books, e-learning);

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ons zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 

Wij zijn bereikbaar op info@jasmineluycx.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover we beschikken, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behouden we ons het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Het privacybeleid en gebruik van cookies wordt in ons Privacybeleid uitgelegd.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden werden in mei 2023 opgesteld. We hebben het recht om deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Als kennisgeving dient de bekendmaking op de Website. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat de Voorwaarden gepubliceerd zijn op de Website.  

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).